Podmínky ochrany osobních údajů

Pravidla zpracování osobních údajů, provozování a užívání internetových stránek a poskytování služeb souvisejících s provozováním obchodního centra DOC MERCURY prostřednictvím internetových stránek

Následující text obsahuje pravidla pro zpracování osobních údajů (dále jen „Pravidla“) uživatelů internetových stránek www.docmerury.cz, provozovaných společností DOC Mercury, a.s. se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1, IČO: 057 10 031, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 23618 (dále jen „Společnost“) v souvislosti s provozováním obchodního centra DOC MERCURY na adrese Nádražní 1759, 370 01 České Budějovice, Česká republika, jež Společnost vlastní (dále jen „DOC MERCURY“), jakož i pravidla provozování a užívání těchto internetových stránek a pravidla poskytování služeb souvisejících s provozováním DOC MERCURY.

Uživatelem se pro účely těchto Pravidel rozumí fyzická osoba, která navštíví tyto internetové stránky a/nebo užívá služby poskytované Společností (dále jen „Uživatel“). Tato Pravidla Společnost vydává především pro účely zlepšení rozsahu a kvality služeb poskytovaných Uživatelům, zejména zákazníkům a návštěvníkům DOC MERCURY.

Tato Pravidla jsou platná pro Společnost i pro všechny Uživatele a jsou jim kdykoliv k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách DOC MERCURY. Pravidla upravují práva a povinnosti Společnosti i Uživatelů při zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s provozováním těchto internetových stránek, pravidla provozování a užívání těchto stránek a práva a povinnosti stran při poskytování služeb ze strany Společnosti, v souvislosti s provozováním obchodního centra.

Uživatel vyslovuje svůj souhlas s platným zněním těchto Pravidel při vstupu na tyto internetové stránky provozované Společností a/nebo při svém přihlášení či registraci k užívání služeb souvisejících s provozem DOC MERCURY. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv znění těchto Pravidel jednostranně změnit, a to i bez zaslání informací Uživatelům o provedené změně. Ztratí-li některé ustanovení těchto Pravidel platnost a/nebo účinnost, nemá to vliv na platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení Pravidel. Tato Pravidla a jakékoli jejich pozdější změny nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění prostřednictvím těchto internetových stránek. Uživatelé tak budou mít vždy přístup k nejaktuálnějším informacím, včetně informací o zpracování jejich osobních údajů a o způsobu jejich využití. Pokud osobní údaje Uživatele shromážděné prostřednictvím těchto internetových stránek umožňují identifikaci fyzické osoby a Společnost je zamýšlí využít pro jiný účel, než jaký byl uveden v procesu jejich shromáždění, budou dotčení Uživatelé o tomto záměru informováni prostřednictvím e-mailu. Uživatel se na základě toho bude moci rozhodnout, zda udělí svůj souhlas s použitím údajů jiným způsobem nebo k jinému účelu. V opačném případě bude Společnost používat údaje Uživatele pouze v souladu s informacemi o zpracování osobních údajů nebo s pravidly ochrany osobních údajů, na základě kterých byly údaje shromážděny. V záležitostech, jež nejsou těmito Pravidly výslovně upraveny, se řídí práva a povinnosti související s provozováním těchto internetových stránek a poskytováním souvisejících služeb platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Společnost je oprávněna rozsah, obsah, vzhled či samotné provozování těchto internetových stránek a/nebo poskytování či podmínky poskytování služeb souvisejících s provozováním DOC MERCURY kdykoliv jednostranně změnit, omezit, pozastavit nebo zcela zrušit. V této souvislosti nevzniká Uživatelům vůči Společnosti jakýkoli nárok.

Cookies jsou informace nebo soubory informací, jež jsou z těchto internetových stránek při jejich prohlížení přenášeny na zařízení Uživatele (např. na hard disk počítače Uživatele). Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si některé informace, které Uživateli usnadní její další používání a Společnosti umožňují monitorovat potřeby, preference, zájmy Uživatelů a počet návštěvníků jednotlivých sekcí těchto internetových stránek a v této souvislosti zlepšovat rozsah, obsah a vzhled, a tedy i kvalitu internetových stránek, jakož i rozsah a kvalitu služeb poskytovaných Uživatelům. Prostřednictvím cookies z těchto internetových stránek nejsou přímo získávány takové osobní údaje, které by mohly sloužit k přímému či nepřímému určení (identifikaci) osoby Uživatele těchto internetových stránek. Po uzavření internetového prohlížeče Uživatele těchto stránek je relace i aktivita souborů cookies ukončena. Pokud Uživatel těchto internetových stránek nepovolí užívání cookies, bude moci i nadále internetové stránky užívat, může ale mít omezený přístup do některých sekcí stránek nebo bude moci užívat jejich funkce pouze v omezeném rozsahu. Uživatel může zablokovat ukládání souborů cookies do počítače nebo jiného zařízení, na kterém tyto internetové stránky užívá, nebo provést jinou změnu, a to prostřednictvím úprav v nastaveních internetového prohlížeče.

Na těchto internetových stránkách mohou být uvedeny odkazy na internetové stránky provozované jinými provozovateli. Navštíví-li Uživatel tyto internetové stránky jiných provozovatelů prostřednictvím odkazů umístěných na těchto stránkách Společnosti, nenese Společnost žádnou odpovědnost za jejich obsah ani za postupy provozovatelů jiných stránek v oblasti zpracování, zajištění a ochrany osobních údajů fyzických osob při jejich užívání.

Jakékoli reklamace a stížnosti týkající se záležitostí souvisejících s provozováním a užíváním těchto internetových stránek Společnosti, včetně těch týkajících se informačního newsletteru, lze doručit písemnou formou na adresu DOC Mercury, Nádražní 1759, 370 01 České Budějovice nebo zaslat elektronickou formou na e-mailovou adresu info@docmercury.cz.

O výsledku prošetření reklamace nebo stížnosti bude Společnost Uživatele bezodkladně informovat zasláním svého stanoviska na adresu nebo e-mailovou adresu uvedenou v reklamaci nebo stížnosti.

Poskytování některých služeb souvisejících s interními procesy Společnosti při provozování DOC MERCURY Uživatelům, (jako je např. odběr informačního newsletteru, využívání věrnostních programů, užívání dárkových karet, aplikací souvisejících s provozem DOC MERCURY, účast na profilech provozovaných Společností na sociálních sítích, účast v soutěžích, loteriích s dalších akcích organizovaných Společností, užívání bezdrátové wi-fi sítě v DOC MERCURY, korespondence s Uživateli apod.), jakož i přístup do některých sekcí těchto internetových stránek, jsou podmíněny poskytnutím některých osobních údajů Uživatele Společnosti, a to při přihlášení nebo registraci Uživatele k užívání příslušné služby související s provozem DOC MERCURY formou vyplnění formuláře. Společnost má povinnost s těmito osobními údaji nakládat a zpracovávat je v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, především s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a s ustanoveními dalších právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů platnými v České republice. V případě zájmu Uživatele o užívání některé z uvedených služeb poskytne Společnosti formou vyplnění formuláře v procesu jeho přihlášení nebo registrace některé své osobní údaje, případně další požadované informace (např. svoje jméno, příjmení, e-mailovou adresu apod.), přičemž současně vyjádří svůj souhlas se zpracováním sdělených osobních údajů způsoby a pro účely uvedené v těchto Pravidlech, v příslušných sekcích těchto stránek, kde naleznete podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb, případně i s podmínkami poskytování dané služby (dále je „Souhlas“), to vše v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR a dalších právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. V případě, že Uživatel v procesu přihlášení nebo registrace neuvede svoje vlastní, platné a přesné osobní údaje, nese plnou právní odpovědnost za případné škody a/nebo újmy způsobené uvedením nepřesných či fiktivních osobních údajů, případně osobních údajů třetí osoby. Souhlas udělený Společnosti je dobrovolný a každý Uživatel má právo své rozhodnutí o udělení Souhlasu dodatečně změnit a Souhlas odvolat, požádat o informace a vysvětlení ohledně zpracování jeho osobních údajů, požádat o přístup ke svým osobním údajům (včetně práva pořídit si jejich kopie), o jejich opravu, omezení jejich zpracování, přenos či úplné vymazání, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Uživatele, právo podat stížnost u dozorového úřadu a další práva v jednotlivých situacích a případech stanovených GDPR a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. V případě odvolání Souhlasu Uživatele poskytnutého v souvislosti s jeho přihlášením k užívání některé služby poskytované Společností, se tím Uživatel odhlašuje i z užívání takové služby. Prosíme, seznamte se proto se svými právy, jejichž nositeli jste v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, případně i s podmínkami poskytování některé z výše uvedených služeb, a to prostřednictvím informací zveřejněných v příslušných sekcích těchto internetových stránek a rovněž dostupných v informačním stánku DOC MERCURY.